Ek en die Bybel – Op soek na die Waarheid

Ek en die Bybel – Op soek na die Waarheid

R120.00

‘n Mens sou kon sê dat daar vandag “n soort “stille krisis” in kerkgeledere sluímer. Te midde van indringende bevraagtekening van Bybelwaarhede is die gewone kerklidmaat op hornself aangewese om antwoorde te soek. Dit is in die lig dat hierdie werk van dr.Japie Coetzee gesien moet word. Hierdíe boek is van aktuele belang en kan aanbeveel word by alrnal wat na die waarheid soek.
– Dr. AJ. Besson, Opvoedkundíge

Category:

Description

Op ‘n dag vra ek ‘n predikant: “Dominee, wat moet ek doen om die inhoud of boodskap van die Bybel beter te begryp, geestelik sterker te word en ‘n dieper geloof te ontwikkel?” Hy antwoord my: “Neem ‘n bepaalde teks op ‘n slag, probeer om hom in sy konteks te ontrafel, dink diep daaroor na en probeer agterkom wat die Here vir jou wil sê.” Ek maak so. Ek soek en bedink met ‘n oop gemoed en kom by tye voor onlogiese en vir my as gelowige voor onaanvaarbare uitsprake te staan. Ek gaan weer terug na die predikant en stel aan hom my probleme. Taktvol sê hy vir my: “]y grawe te diep, man. Iy moet eenvoudig aanváár , onbevange glo soos ‘n kind, onvoorwaardelik en sonder om te bevraagteken.”

Hierdie raad bevredig my nie as eerlike soeker na die waarheid nie. Enersyds moet ek voortdurend eerlik en ywerig soek, bedink en ontleed, maar indien ‘n antwoord my onbevredig laat, moet ek aanvaar dat ek te diep soek, dink en ontleed. Is die wese van die regte geloof dan net in die mens se hart en gevoelslewe gewortel?

Die volgende gedagtes is ‘n soeke na ‘n antwoord op hierdie vraag. Die Skepper het die mens met verskeie soorte vermoëns of talente geseën. Met hierdie verskeidenheid gawes ondersoek ons die lewe soos dit in aardse en geestelike dimensies gestalte vind. Met ons hart (gevoelslewe, emosies) probeer ons om ons medemens se hartseer te peil, deel ons dit wat aan hom vreugde sal verskaf, sien ons dat hy hartseer is, probeer ons om ons met empatie in sy omstandighede te plaas, het ons simpatie met die ontredderde mens, kan ons huil, kan ons lag en kan ons ook kwaad word. So ontwikkel ons met die jare ‘n geloofsoortuiging wat ons gevoelslewe diep raak.

Wat ek hier op skrif probeer stel, is nie ‘n ingewikkelde teologíes-wetenskaplike verslag nie. Ek skryf maar net oor sekere aspekte van ons godsdiens en die Bybel waaroor ek en baie ander gewone mense ernstige vrae het. Ek het dit nie vir my ten doel gestel om een spesifieke godsdiensaspek of probleem indringend wetenskaplik te ontleed nie. Hierdie boek moet eerder gesien word as ‘n gewone kerklídmaat se verkenningstog oor ‘n breë godsdiensterrein heen in sy soeke na lig.

Met ‘n soeke na die waarheid bedoel ek ‘n strewe om die Bybelse inhoud beter te begryp, semantiese onsekerhede te probeer opklaar en die Skepper van die heelal se werkinge te verstaan, wetende dat die Here vir die mens altyd ‘n misterieuse wese sal bly. En met “Here” verwys ek in hierdie publikasie deurgaans na God.

Ten slotte moet ek daarop wys dat die inhoudelike van hierdie publikasie nie daarop aanspraak maak om ‘n absolute weerspíeëling van die bibliografie agter in die boek te wees nie. Ek is nie ‘n teoloog wat ‘n diepgaande studie gemaak het nie. Ek is bloot ‘n soeker en worstelaar wat baie lees en antwoorde vir my probleme probeer vind.
Dr. ]apie Coetzee

Die boek is net in gedrukte formaat beskikbaar. Dr Coetzee wil egter nie betrokke wees by die verkoop en versending van die boeke nie en het ingestem dat ek die boek namens hom kan verkoop. As jy meer inligting oor die prys ens. wil bekom kan jy ‘n voorlopige bestelling plaas deur op hierdie skakel te klik: Plaas voorlopige bestelling. Jy sal dan ‘n epos ontvang waarna jy finaal kan besluit of jy wil voortgaan met die bestelling.

Lees meer boeke

Ek is liewer ‘n arm man wat in ‘n solder woon met baie boeke as ‘n koning wat nie lief is vir lees nie.

~ Thomas Babington Macaulay

Meer oor ons

Belangrik: De Novo Boeke is 'n privaat uitgewery wat skrywers help om self hul manuskripte te publiseer.