Wanneer God in my pyn verdwyn

Gedurende die nag van 12/13 November 2003 het ons 35-jarige dogter selfdood gepleeg. Van daardie oomblik af was my en my gesin se lewens, vir ewig onherroeplik verander. Die lewe sou vir nie een van ons ooit weer dieselfde kon wees nie. Ons is nou selfdood-agtergeblewenes – “suicide survivors”, soos die Amerikaners ons noem. En dit beteken dat daar ’n onuitwisbare letsel in jou psige ingebrand is waarmee jy vir die res van jou lewe moet saamleef. Sielkundiges klassifiseer die impak van selfdood op agtergeblewenes onder die kategorie “katastrofies”.

In 2005 het ek ‘n boek geksryf wat as “Wanneer God in my pyn verdwyn – Die belydenis van ’n vader” deur Lux Verbi uitgegee is. Daarin het ek probeer verwoord (en gebieg) hoe die selfdood van my dogter, Anli, in 2003, my finaal op ’n pad van skeptisisme en geloofstwyfel geplaas het. God het op 13 November 2003 inderdaad in my pyn verdwyn. Ek het opgehou glo dat daar ’n God is soos die God-konsep waarmee ek opgegroei het. En ek het weggestap van die dooie ortodoksie van die NG kerk waarin ek opgegroei het en op ’n eie spirituele reis vertrek op soek na ’n nuwe verstaan van die Goddelike.

Selfs nou jare ná my kind se dood, is die verwarring en onsekerheid in my gemoed nog net so werklik soos in daardie eerste ure ná haar dood. Hierdie verwarring en twyfel word waarskynlik weerspieël in die warboel van gedagtes wat in hierdie boek weergegee word. Baie van wat ek hier geskryf het, sal seker nie veel sin maak vir lesers wat nog nie ’n trauma van soortgelyke intensiteit ervaar het nie. Dit is egter soos die proses vir mý verloop het, en dit is soos ek dit neergepen het.

Hierdie boek is nie ’n poging om antwoorde te verskaf op die misterie van die bestaan van onuitspreeklike lyding en pyn in ’n Godgeskape wêreld wat op godsdiens ’n stille verleentheid en op ateïsme ’n beterweterige geraas afdwing nie. Dit is bloot die verwoording van die verwarring en pyn wat my dogter se selfvernietigingsdaad oor my en ons gesin gebring het.

Dit is nie maklik om jou siel op hierdie manier bloot te lê nie, maar dalk kan ek só iets beteken, nie net vir myself nie, maar ook vir ander ouers wat met dieselfde worsteling sit.

Ek het nie antwoorde nie. Ek kan maar net vertel.

Klik hier om Resensie deur Jaco Putter Leraar: NG Kerk Humansdorp-Oos te lees

Wanneer  God  in  my  pyn  verdwyn is  ’n  boek  wat  die  verhaal  vertel  van  ’n  “godsbeeld”  wat  afsterf  in   die  oomblik  van  krisis,  maar  ook  geloof  in  die  onsterflike  God  wat  terselfdertyd  wedergebore  word.  Hierdie  boek  gee  die  persoonlike  ervaring  van  ’n  pa  weer  en  dit  is nie noodwendig hoe alle mense die effek van selfmoord sou ervaar nie,  alhoewel  lesers  spontaan  met  temas  kan  assosieer.  Die  boek toon aan hoe “Godsbeelde” wat gefabriseer is deur die interpretasie van  die  Bybel,  die  Kerk  en  mense sterk  bevraagteken  word  in  tye  van  verlies:  dit  bied  geen  hoop  nie!  Die skokkende werklikheid van sy dogter se selfmoord dryf ’n pa om op ’n eerlike en reguit manier sy gedagtes te verwoord. Die gedagtes van die skrywer handel oor die emosionele en geestelike proses waardeur hy gegaan het.  Hierdie   “blootstelling” is juis om vir ander wat   deur dieselfde worsteling gaan iets te beteken.

Die inhoud handel oor ’n pa wie se geloof in God  gesterf  het  die  nag  toe  sy dogter  selfmoord  gepleeg  het.  Dit  is  nie  ’n  boek  om  antwoorde  op  vrae  te  bied  nie,  maar  verwoord  die  verwarring  en  pyn  wat  sy  dogter  se  selfvernietigingsdaad oor hom gebring het. Coenie Nolte bevraagteken die huidige diskoerse oor selfmoord, pyn en geloof en soek alternatiewe antwoorde op hierdie diskoerse wat tans nie bevredigende antwoorde bied   nie.  Die effek van selfmoord op ’n gesin kom duidelik na vore en vind uitdrukking in die magtelose hopeloosheid sonder kits oplossings.  Sekere  “waarhede” verdwyn en word vaag soos wat die outeur na antwoorde soek in die “status  quo”,  diskoerse  van  die  kerk,  die  Bybel,  ander  materiaal  en  filosofieë.  Die  inhoud  handel  oor  die  verband  tussen  menslike  pyn en verlies en die rol wat God hierin vertolk (of die rol wat die mens aan  God  sou  toedig).  God  word  in  hierdie  boek  tot  verantwoording  geroep  en  verklarings  word  gesoek  vir  God  se  aandeel  in  die  gruwelooslike gebeurtenis van selfmoord.

Wanneer God in my pyn verdwyn is ’n boek wat lankal die lig moes gesien het.  Gelowiges  word  uitgedaag  om  vrae  te  vra  oor  dit  wat  hulle  glo,  nie  met  die  doel  om  hul le  geloof  te  verloor  nie,  maar  eerder  om  soos  Job  God  te  kan  sien!  Dit  kan  ook  mense  wat  in soortgelyke  situasies  of  in  enige  ander  vorm  van  pyn  of  verlies  is,  help  om  heel  te  word.  Die  boek  kom  plek-plek  eensydig  swartgallig voor,  maar  help  buitestanders  om  die  effek  van  verlies  beter  te begryp.  Die  boek  is  nie  werklik  ’n  boek  van  hoop  nie.  Lesers  wat  hoop  soek,  sal  dit  nie  noodwendig  in  hierdie  boek  direk  vind  nie, behalwe die hoop dat onsekerheid ’n gegewe is. Wanneer gelowiges die boek met die eerste oogopslag deurlees, mag hulle dalk bedreig word deur die reguit vrae en dekonstruksies oor antwoorde wat ons soms “te maklik” aangebied word in krisistye. Lesers wat self deur pynlike ervarings van verlies, selfmoordpogings en/of  selfmoord  in  hulle  gesinne  gegaan  het,  sal  baat  vind  by  die openheid waarmee die skrywer die tema hanteer.  Lesers  sal  hierdie  boek  op  verskillende  maniere  ervaar  vanweë  elkeen  se  eie  unieke  lewenswêreld  en  die  betekenis  wat  daaraan  geheg  word.  Die leser moet duidelik besef dat sommige van die standpunte in hierdie boek nie al gemene waarhede is nie, maar die persoonlike ervaring van ’n pa. Die outeur dui aan dat so ’n proses met   vrae ’n werklikheid is en dat hierdie tipe standpunte   en argumente wel tydens die proses van verlies voorkom.  Dit is nie waar dat alle mense teleurgestel in God staan nie, sommige mense ervaar God weer in sulke omstandighede as baie naby.

Die skrywer kan  vir  sommige  lesers  onsamehangend  voorkom,  veral  vir  dié  wat  eerder  na  vaste  grond  soek.  Ander lesers kan die boek as hoopvol ervaar, juis oor die eerlikheid van ’n werklike menslike ervaring. Die skrywer neem inligting uit verhale van die mitologie, Islam, Boeddhisme  en  ander  bronne  as  metafore  van  sy  eie  soektog  na  antwoorde  en  hy  bevraagteken  plek-plek   die  Bybel  krities.  Dit  toon hoe  diep  en  intens  die  pyn  is  waardeur  hy  moet  worstel.  Dit  is  duidelik  dat  daar  iewers  in  die  rouproses  so  ’n  fase  is  waar  mense totaal  en  al  hopeloos  voel  en  selfs  God  blameer  vir  alles  wat  verkeerd  geloop  het.  Op  die  agterblad  word  die  boek  akkuraat  opgesom as die verhaal   van ’n baie persoonlike  reis van ’n  getraumatiseerde gelowige.

As jy ‘n kopie van hierdie boek wil bestel kan jy op hierdie skakel klik